Danmarks Grundforskningsfond

Peder Olesen Larsen:

Danmarks Grundforskningsfond – en ny cigarkasse.

Ugeskrift for Læger 154 (1992) 2657.

Af Fondens historie

Forskningsministeren anmoder i brev af den 28.9.1994 fonden om en redegørelse for fondens hidtidige virksomhed. Fonden bliver blandt andet bedt om at redegøre for de faglige kriterier, fonden har lagt til grund for udvælgelsen af de 23 af fonden oprettede centre. Ministeren ønsker en samlet beskrivelse af, hvilke faglige kriterier fonden har lagt til grund for sin udvælgelse, og hvordan fonden har anvendt disse kriterier i de forskellige faser fra fondens udmelding af kriterier i januar 1992 til den endelige udvælgelse i maj 1993. Herunder ønskes også belyst begrundelserne for de fastlagte kriterier, fondens brug af forskningsfaglig rådgivning dels i form af inddragelse af de statslige Forskningsråd og dels gennem peer reviews og kriterierne for prioritering mellem forslag fra forskellige forskningsområder.

Fonden fremsender den 15.12.1993 redegørelsen ”Danmarks Grundforskningsfond. De første to år. En redegørelse til Forsknings- og Teknologiministeren ” (31 sider).

Sekretariatschefen i Forsknintsministeriet anmoder i brev af den 25.1.1994 fonden om at udarbejde en oversigt over de hidtil afholdte administrationsudgifter og de forventede administrationsudgifter for de kommende 4 år. ”I sammenhæng hermed og på baggrund af, at fonden har disponeret over det samlede forventede afkast for en femårs periode, vil ministeriet også gerne have oplysninger om, hvilke administrative opgaver, der bliver tale om i de kommende 4 år, og hvilket omfang de forventes at få … Ministeriet håber, at fonden kan fremsende materialet, så det foreligger i ministeriet senest onsdag den 2. februar 1994.”

Fonden fremsender den 28.1.1994 de ønskede oplysninger til ministeriet.

Efter anmodning fra fonden afholdes der den 8.3.1994 i forskningsministeriet et møde mellem ministeriets departementschef og sekretariatschef og fondens formand og næstformand. Departementschefen indleder mødet med at sige, at han anser ministeriets tilsyn med fonden for en let og problemfri opgave.

Et internt notat i Forskningsministeriet på 19 sider er dateret den 11.3.1994. Efter lange overvejelser ender notatet med en konklusion om, at det ikke kan påvises, at fonden i sit hidtidige arbejde har brudt den lov, der gælder for fonden. Blandt andet er der overvejelser om, hvorvidt fonden har brudt loven ved at give så mange og små bevillinger.

Forskningsministeriets departementschef meddeler den 1.9.1994 telefonisk fondens formand, at notatet eksisterer, og at det er kommet en journalist i hænde. Ministeriet ved ikke, hvordan det er gået til.

Efter anmodning fra fonden modtages et eksemplar af notatet den 3.9.1994.

Danmarks Grundforskningsfond.

Oktober 1996. ISBN 87-984576-3-2. Side 1-130.

Pennefører.

Engelsk udgave:

How To Be Better Than Good.

The Danish National Research Foundation. December 1996. ISBN 87-984576-4-0. Side 1-134.

Oversætter.

    


Hvad mente omverdenen, 1?

Lauritz Holm-Nielsen 1992 (på daværende tidspunkt rektor for Forskerakademiet, senere rektor for Aarhus Universitet:

Jeg ender enhver tale med at sige: Forøvrigt mener jeg, at Grundforskningsfonden skal nedlægges.

Hvad mente omverdenen, 2?

Formanden for Statens Teknisk-videnskabelige Forskningsråd i rådets årbog for 1994/95:

Et andet væsentligt, men mindre prisværdigt aspekt af de senere års udvikling er oprettelsen af nye forskningsrådslignende institutioner med selvstændigt ansvar for rådgivning og fondsfunktion for grundforskning og strategisk forskning: Danmarks Grundforskningsfond, Forskerakademiet og Det Strategiske Miljøforskningsprogram. Disse institutioner synes ikke at lave noget, der ikke kunne laves mindst lige så godt og væsentligt mere effektivt af forskningsrådene, og deres eksistens bidrager til vanskeliggørelse af prioritering og koordination. Ved en lovændring bør disse institutioners funktion integreres i forskningsrådene.

Hvad mente omverdenen, 3?

Science, Technology and Innovation Policies, Demark. OECD 1995:

We commend the establishment of  The Danish National Research Foundation, which does work that cannot be easily divided among the individual research councils and which seems in a better position than the latter to provide the financial support necessary for scientific endeavours of international calibre. (Side 138)

In addition to these research councils, the Danish Government has established he Danish National Research Foundation. The examiners agree that what this foundation has done is a desirable part of research policy, and that it has to be implemented by a body which overlooks the whole of research. Hence, its work cannot be divided up among the individual research councils. Moreover the grants provided by the Foundation are significantly larger (amounting in average to DKr 7.5 million) than those from the research councils. (Side 155-156)

We particularly commend the establishment of The Danish National Research Foundation and the policy it has chosen to pursue, which is to pick out individuals who merit support. (Side 163)

 

Hvad mente omverdenen, 4?

Internationale evalueringer af de første 23 centre efter 3-4 års arbejde:

Hvordan er det gået? Del 1.

Danmarks Grundforskningsfond. September 1997. ISBN 87-984576-5-9

Hvordan er det gået? Del 2.

Danmarks Grundforskningsfond. September 1997. ISBN 87-984576-6-7

Hvordan er det gået? Del 3.

Danmarks Grundforskningsfond. September 1997. ISBN 87-984576-7-5

 

Peder Olesen Larsen

Danmarks Grundforskningsfond. Forkælet og forkætret, foran eller forkert.

Ugeskr. Læger 65 (4), 343-345 (2003).